Condicions d'ús

 

1. INTRODUCCIÓ

Bufet Nerin SL és una companyia mercantil de nacionalitat espanyola domiciliada a Carrer de Provença, 325 - 08037 Barcelona, amb CIFB63880199 i inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA T 37.656, F 196, S 8, HB 307.605 

La firma d'advocats té la seva seu, amb domicili Carrer de Provença, 325 - 08037 Barcelona, Espanya (www.BufetNerin.com) (en endavant serà referides conjuntament com "Bufet Nerin").

Bufet Nerin és la titular de tots els drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altre tipus sobre el lloc web (en endavant, "Lloc Web") i les aplicacions (en endavant, "Aplicacions") de Bufet Nerin, l'accés i ús per els usuaris (en endavant, "Usuari" o "usuaris") està subjecte a les presents condicions d'ús (en endavant, "condicions d'ús") i seran complementades amb qualssevol altres textos legals que regulin qualsevol funcionalitat, servei, procés, aplicació , plataforma o mitjans necessaris per a l'ús del lloc web o les Aplicacions o connectats als mateixos.

Li preguem que llegeixi les condicions d'ús atentament. El fet d'accedir al Lloc Web i / oa les Aplicacions i utilitzar els materials continguts en elles implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, les presents Condicions d'Ús. En cas de no estar d'acord amb tot o part d'aquestes condicions d'Ús, l'Usuari ha d'abstenir d'utilitzar el Lloc Web i / o les Aplicacions.

2. OBJECTE

El lloc web i les Aplicacions contenen material preparat per Bufet Nerin amb fins únicament informatius. L'usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l'estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, Bufet Nerin es reserva el dret a modificar, ampliar o reduir el material ofert a través del lloc web i de les Aplicacions en qualsevol moment, posant-ho en coneixement dels Usuaris.

El material contingut en el Lloc Web i / o en les Aplicacions no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l'assessorament legal o d'una altra naturalesa. L'accés a aquest material no pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Bufet Nerin i l'Usuari del Lloc Web i / o de les Aplicacions. Per això, l'Usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en les mateixes, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l'Usuari no ha d'enviar a Bufet Nerin cap tipus d'informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut autorització per a remetre aquesta informació.

En aquest sentit, i sense perjudici dels exposat en els paràgrafs anteriors, Bufet Nerin atorga una llicència no exclusiva, no sub-llicenciable, ni transferible als Usuaris per utilitzar el Lloc Web, les Aplicacions i les seves respectives funcionalitats, el contingut i altres funcions disponibles a les mateixes, que estaran subjectes a la resta de termes inclosos en les presents Condicions d'ús, així com a qualssevol altres termes d'ús ia la normativa aplicable.

3. COMPROMISOS DELS USUARIS

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga al compliment de les presents condicions d'ús, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes i obrar sempre conforme a la Llei en vigor, la moral , els bons costums ia les exigències de la bona fe i l'ordre públic establert, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el Lloc Web i / o les Aplicacions de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Bufet Nerin, la resta d'Usuaris o, en general, de qualsevol tercer. 
Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga a:

 a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis facilitats per Bufet Nerin per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts a través del lloc web i / o les Aplicacions ja mantenir-les actualitzades. Bufet Nerin es reserva la facultat, sense perjudici d'altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l'accés al Lloc Web i / o les Aplicacions en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses. En qualsevol cas, l'Usuari serà plenament responsable d'aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a Bufet Nerin. En aquest sentit, l'Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc Web i / o les Aplicacions cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el mateix, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Bufet Nerin, de qualsevol altre Usuari, o, en general, de qualsevol tercer.

c) No alterar, copiar, descarregar, modificar, descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar el Lloc Web i / o les Aplicacions, els seus continguts o el seu programari de base.

d) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant les Aplicacions qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat industrial i / o intel·lectual o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

 

4. RESPONSABILITATS I GARANTIES

Bufet Nerin no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris , motivades per causes alienes a Bufet Nerin, que impedeixin o retardin la navegació pel lloc web i / o les Aplicacions, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a Bufet Nerin, degudes a l'Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

No obstant això, Bufet Nerin declara que ha adoptat i adoptarà, si escau, totes les mesures necessàries dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el correcte funcionament del Lloc Web i / o les Aplicacions i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris. 

Bufet Nerin es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc Web i / o les Aplicacions en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Bufet Nerin no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del lloc web i / o les Aplicacions.

Bufet Nerin no es fa responsable per la utilització que l'Usuari realitzi del contingut del lloc web i / o les Aplicacions que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altre drets de tercers. 

Bufet Nerin no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d'elles. Bufet Nerin tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del Lloc Web i / o les Aplicacions, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

Bufet Nerin no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari del lloc web i / o de les Aplicacions. En conseqüència, Bufet Nerin no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari oa tercers.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com tota la informació continguda en el Lloc Web i en les Aplicacions (inclosa la seva informació, textos, dades, imatges, gràfics, dissenys, codi font, programari, marques , estructures de navegació, bases de dades, etc. i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparegui) són propietat exclusiva de Bufet Nerin.

Bufet Nerin atorga una llicència no exclusiva, no sub-llicenciable, ni transferible als Usuaris per utilitzar el Lloc Web i les Aplicacions en la seva versió actual, que estarà subjecta a la resta dels termes inclosos en les presents condicions d'ús, així com a qualssevol altres termes d'ús i legislació aplicables. L'Usuari queda, únicament, autoritzat per visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari) però no autoritza que siguin posteriorment cedits a tercers. Amb les excepcions anteriors, l'Usuari no podrà modificar ni reproduir, ni en part ni en la seva totalitat, aquesta informació, sense el consentiment exprés i per escrit de Bufet Nerin.

Mitjançant aquestes Condicions d'Ús no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial, com ara drets d'autor, marques, dissenys o altres drets, sobre les Aplicacions ni sobre cap dels seus elements integrants, excepte per la llicència d'ús limitada que es concedeix als Usuaris per utilitzar les Aplicacions en els termes aquí previstos. 

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transmissió, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, explotació o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat els casos que estigui legalment permès o sigui autoritzat de forma expressa i per escrit per Bufet Nerin.

Els Usuaris concedeixen a Bufet Nerin un dret d'ús no exclusiu, il·limitat, íntegre, transferible, gratuït i susceptible de subllicència, sobre les dades que no siguin de caràcter personal o aquells dades la referència personal hagi estat suprimida (dades anonimitzades). 

 

6. Protecció de dades

Bufet Nerin protegirà les dades personals dels Usuaris i els utilitzarà només en la mesura que ho permeti la llei o sempre que els Usuaris hagin donat el seu consentiment. Els Usuaris poden trobar més informació a la Política de Privadesa.

 

7. ENLLAÇOS DE TERCERS

Les presents Condicions d'Ús es refereixen únicament al Lloc Web i les Aplicacions i continguts de Bufet Nerin, i no s'aplica a enllaços, pàgines web i / o aplicacions de tercers accessibles a través del mateix o, en general, qualsevol altre servei proporcionat per tercers. Bufet Nerin no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web i / o les Aplicacions i l'accés a les mateixes a través del lloc web i / o les Aplicacions tampoc implica que Bufet Nerin recomani o aprovi el seu contingut.

En conseqüència, Bufet Nerin no assumeix cap tipus de responsabilitat que pugui derivar-se dels mateixos. En cas d'accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l'Usuari accepta de sotmetre al que disposen les corresponents polítiques d'ús i privacitat. 

Bufet Nerin ofereix a l'Usuari aquests enllaços i informació i / o serveis únicament per a la comoditat de l'Usuari, i és responsabilitat del mateix llegir i acceptar els termes d'ús i polítiques de privacitat publicats en aquests llocs web o aplicacions vinculades. La seva inclusió en el Lloc Web no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de Bufet Nerin.

En tot cas, Bufet Nerin manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als que redirigeix ​​puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic.

 

8. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS

Bufet Nerin es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions d'Ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al Lloc Web i / o les Aplicacions. 

 

9. MODES DE COMUNICACIÓ

A l'efecte de les presents Condicions d'Ús i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l'Usuari i Bufet Nerin, aquests hauran de dirigir-se a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

10. NOTIFICACIÓ D'INCIDÈNCIES I POSSIBLES INFRACCIONS

Bufet Nerin respecta els drets de tercers i la legislació aplicable. L'Usuari del Lloc Web i les Aplicacions està obligat a fer el mateix.En cas de trobar incidències tècniques en el funcionament del lloc web o les Aplicacions o si en alguna de les diferents seccions trobés errors, inexactituds o continguts contraris a la legislació, pot posar-se en contacte amb  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

11. INDEPENDÈNCIA I INTEGRACIÓ DE LES CLÀUSULES

La il · licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules de les presents Condicions d'Ús no afectarà l'eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions de les parts derivades de les condicions d'ús no veiessin afectats de forma essencial. S'entén per essencial qualsevol situació que lesioni greument els interessos de qualsevol de les parts, o que recaigui sobre l'objecte mateix les presents Condicions d'Ús. Aquestes clàusules han de reemplaçar o integrar-se amb altres que, sent conformes a la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes. Les parts renuncien a qualsevol reclamació per danys i perjudicis que pogués demanar-se per aquesta circumstància.

 

12. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

L'accés al Lloc Web i les Aplicacions implica l'acceptació per l'Usuari del que disposen les presents Condicions d'Ús. Si no està vostè d'acord amb aquestes condicions d'ús, si us plau, abstingui de visitar o utilitzar el Lloc Web i les Aplicacions. Qualsevol controvèrsia relativa als mateixos es regirà per la legislació comuna espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).