DRET IMMOBILIARI I URBANISTIC

El Dret immobiliari és la branca del Dret de béns, de contingut especial, que regula tot el relacionat als béns immobles. Aquesta regulació especial, es caracteritza pel fet que els actes i contractes, que tenen per objecte aquests béns, són solemnes. El Dret urbanístic és el conjunt de normes jurídiques que regulen l'urbanisme, l'ordenació del territori i l'ús del sòl, i per tant fixen les concretes facultats i obligacions del propietari del sòl.
urbanistico_1.jpg

PRESTEM SERVEIS PRINCIPALMENT A:

  • Negociació i preparació de contractes de compravenda de tot tipus de finques, contractes de promesa de venda, opció de compra, arres, paga i senyal, etc.
  • Inscripció registral de finques i obtenció d'informes registrals.
  • Contractes de permuta de finques.
  • Arrendaments rústics i urbans.
  • Declaracions d'obra nova, constitució del règim de propietat horitzontal.
  • Assessorament en la constitució i extinció hipoteques, usdefruits i servituds.
  • Llicències i contractes urbanístics
  • Gestió i assessorament de Juntes de Compensació.

Per
Consultar

Si té algun dubte o vol fer-nos una consulta, no dubteu a utilitzar aquest formulari.