DRET CIVIL

El dret civil és la branca del dret que, en general, regula l'estat civil de les persones, la propietat i els altres drets reals, les obligacions i contractes, les relacions de família i les successions, entre d'altres aspectes relatius a la vida ciutadana , d'aquí el seu caràcter de civil. El dret civil té naturalesa privada.
civil_1.jpg

PRESTEM SERVEIS PRINCIPALMENT A:

  • Assessorament en arrendaments urbans, compravendes i propietat horitzontal.
  • Declaracions d'obra nova.
  • Dret de Successions: redacció testaments, testament vital, autotutelas.
    • Declaraciones d'hereus abintestat.
    • Tramitació de successions, particions d'herència, impugnació de disposicions testamentàries, valoració cabal hereditari i liquidació herència.
  • Dret de Família: separacions i divorcis. Procediments de tutela i incapacitat.
  • Constitució i extinció de drets sobre immobles: usdefruits, hipoteques, servituds.
  • Procediments de responsabilitat civil contractual i extracontractual.

Per
Consultar

Si té algun dubte o vol fer-nos una consulta, no dubteu a utilitzar aquest formulari.